Emory Jazz Fest 2023: Big Band

Schwartz Center - Emory University, Atlanta, GA

w/ Gary Motley trio, Emory Big Band & Emory University strings!